Ochrana vášho súkromia

 
 
 

0910 170 035

 
 

U nás hodinky aj s darčekom!

 
 
 
 
 
Hodinky > Ochrana vášho súkromia
 

Ochrana vášho súkromia

Podnikateľský subjekt Peter Dudík - TIME IN ®, s miestom podnikania 01001 Žilina, Jaseňová 3217/21, IČO : 41076958, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Žilina, odbor živnostenského podnikania pod č.: 511-29673  (ďalej už len ako Peter Dudík - TIME IN ®) ako prevádzkovateľ a majiteľ tejto internetovej stránky prehlasuje, že dodržiava a rešpektuje právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Akékoľvek osobné údaje získané prostredníctvom tejto internetovej stránky budú chránené bez možnosti ich zneužitia.

Prezeranie týchto webových stránok je verejne prístupné, väčšina obsahu nevyžaduje žiadnu identifikáciu alebo osobné údaje návštevníka. Len časť venovaná našim zmluvným partnerom si vyžaduje registráciu, ktorá podlieha predchádzajúcemu obojstrannému súhlasu. Tieto stránky obsahujú obchodné informácie určené výhradne užšiemu okruhu našich partnerov, ktorým zaručujeme, že osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom zneužité, ani postúpené tretej osobe.

V prípade prepojení na cudzie lokality a domény použitých na našich stránkach nezodpovedáme za ochranu osobných údajov na týchto stránkach. Nezávislé webové lokality nepodliehajú našej kontrole, neschvaľujeme ich, nemôžeme prevziať zodpovednosť za akékoľvek použitie získaných osobných údajov, nie je nám známe akým spôsobom ochraňujú osobné údaje a ich uvedenie na našom webe nemožno pokladať za odporúčanie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa preto vzťahujú len na našu internetovú stránku.

Tieto pravidlá zahŕňajú najmä zhromažďovanie a nakladanie s osobnými údajmi a so všeobecnými údajmi týkajúcimi sa osôb a firiem.

Získavanie osobných údajov, akými sú napríklad meno a osobná totožnosť návštevníka našej stránky, slúži výhradne na internú potrebu Petra Dudíka - TIME IN ® pri zvyšovaní kvality našich služieb a zlepšovaní komunikácie s našimi partnermi.

Údaje, ktoré by mohli byť požadované pri registrácii sú predovšetkým meno, názov firmy, adresa, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail), identifikácia firmy (IČO, IČ DPH), ID registrovanej osoby, jej prihlasovanie meno a heslo, obchodné a platobné údaje, prípadne špecifikácia vzdelania a profesionálnej orientácie. Ako úplne dobrovoľná sa môže vyskytovať požiadavka na odborné komentáre, rady a osobné názory k niektorým otázkam.

V žiadnom prípade nebude akceptovaná aktivita detí na našich stránkach a prípadné získané informácie nebudú ukladané. Touto cestou tiež odporúčame rodičom, aby dohliadali na využívanie internetu ich deťmi.

V záujme optimalizácie a včasnej aktualizácie našej internetovej stránky pre jej návštevníkov si vyhradzujeme právo využívať získané všeobecné údaje ako interný marketingový nástroj. Ide najmä o automaticky monitorované údaje o frekvencii návštev jednotlivých stránok, štatistiky podľa prehliadačov, URL, resp. IP adresy a pod.

Pri organizovaní niektorých firemných podujatí, ako napríklad školenia, odborné semináre, prieskumy spokojnosti, obdobné ankety a pod. a pri adresnom poskytovaní aktuálnych partnerských informácií môžu byť použité aj získané osobné údaje. Slúžia tým Petrovi Dudíkovi - TIME IN ® na urýchlenie a skvalitnenie vzájomnej komunikácie s partnermi, zjednodušenie obchodných a objednávkových procesov a k celkovému zefektívneniu využívania webovej stránky a sú využívané len na tieto účely. V žiadnom prípade nie sú a ani nebudú poskytované, predané či prenajaté tretej strane ani inak komerčne využívané.

Týmto prehlásením sa Peter Dudík - TIME IN ® zaväzuje využívať a ochraňovať získané osobné i všeobecné údaje podľa platnej legislatívy a dobrých mravov a zabrániť v rámci svojich možností akémukoľvek ich zneužitiu. V prípade akýchkoľvek zmien týchto pravidiel bude každá úprava uverejnená na tejto domovskej stránke.

Pozri tiež Vyhlásenie o používaní stránky.