Copyright 2014-2015

 
 
 

0910 170 035

 
 

U nás hodinky aj s darčekom!

 
 
 
 
 
Hodinky > Copyright 2014-2015
 

Copyright 2014-2017 Peter Dudík - TIME IN ® Všetky práva vyhradené

Vyhlásenie o používaní stránky

Venujte láskavo pozornosť tomuto upozorneniu:

Sme potešení, že ste si našli práve túto internetovú stránku podnikateľského subjektu Peter Dudík - TIME IN ®, s miestom podnikania 01001 Žilina, Jaseňová 3217/21, IČO : 41076958, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Žilina, odbor živnostenského podnikania pod č.: 511-29673  (ďalej už len ako Peter Dudík - TIME IN ®).  Skôr ako si začnete prezerať a využívať jej obsah, oboznámte sa láskavo s nasledujúcimi podmienkami a utvrďte sa, že s nimi bez výhrad súhlasíte.

Zásady využívania internetových stránok subjektu Peter Dudík - TIME IN ®:

Návšteva verejných častí tejto webovej lokality poskytuje zdarma informácie a materiály výhradne na osobné a neobchodné účely. Každý užívateľ je povinný dodržiavať všetky prehlásenia o autorských a vlastníckych právach k uverejneným materiálov a tiež ochranu týchto práv v rámci národných i medzinárodných legislatívnych ustanovení. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, verejne rozširovať a prezentovať alebo iným spôsobom obchodne, komerčne či marketingovo využívať informácie, materiály, prípadne ich časti získané z tejto internetovej stránky. Za ich neoprávnené použitie sa pokladá aj ich umiestnenie alebo iné využitie na ďalších webových lokalitách a počítačových sieťach.

Celý obsah tejto internetovej stránky podlieha ochrane autorským právom. Svojvoľné a neoprávnené využívanie uverejnených informácií a materiálov bude pokladané za porušenie príslušných zákonných ustanovení o autorskom práve a intelektuálnom vlastníctve. Značky, logá a iné údaje označené ochrannou známkou sú takisto chránené príslušnými národnými i medzinárodnými právnymi predpismi a dohodami. Ak zistíme porušenie týchto pravidiel a legislatívnych nariadení zo strany ktoréhokoľvek užívateľa, sme oprávnení a povinní prijať opatrenia zamedzujúce ďalšiemu prístupu na webovú lokalitu, žiadať o zlikvidovanie inkriminovaných materiálov a v závažnom prípade požiadať príslušné orgány štátnej správy o ochranu napadnutých autorských a ochranných práv. Ak takýmto nelegálnym spôsobom príde aj k našej finančnej újme, budeme nútení použiť súdnu cestu na jej vymáhanie.

Peter Dudík - TIME IN ® si vyhradzuje právo zverejňovať informácie a materiály a ponúkať produkty a služby na tejto internetovej stránke tak, ako sú zverejnené. Z týchto informácií nevyplývajú žiadne nároky na záruky vrátane záruk obchodovateľnosti, odporúčania na konkrétny spôsob a účel použitia či neporušenia autorských práv a duševného vlastníctva. Presnosť a aktuálnosť informácií, produktov a služieb zverejňovaných a ponúkaných na tejto internetovej stránke nie je zaručená subjektom Peter Dudík - TIME IN ®.

Peter Dudík - TIME IN ® i tu uvedení dodávatelia a ďalší partneri nezodpovedajú za vznik škôd, ktoré by sa prípadne objavili využívaním informácií a materiálov zverejnených na tejto internetovej stránke, alebo na prepojených stránkach. Akékoľvek požiadavky na náhradu vzniknutých škôd, ktoré by vznikli používateľom, resp. iným osobám, ktorým títo sprostredkovali informácie vyvolávajúce škodu, finančné straty, straty a zneužitie informácií, prípadne iných porušení dobrých obchodných vzťahov budú pokladané za bezpredmetné. Právo zbavenia sa zodpovednosti Petrom Dudíkom - TIME IN ® i jeho tu uvedených dodávateľov a ďalších partnerov sa uplatňuje aj v prípade, ak ju o pravdepodobnosti vzniku škôd informoval niektorý z užívateľov tejto internetovej stránky, alebo ktorákoľvek iná osoba. Peter Dudík - TIME IN ® takisto neberie na seba žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a riziká, ktoré by vznikli užívateľovi pri otvorení prepojených internetových stránok.

Pokiaľ na niektoré časti internetovej stránky Petra Dudíka - TIME IN ® možno umiestňovať diskusné príspevky a osobné názory užívateľov, vyhradzuje si Peter Dudík - TIME IN ® právo kontrolovať tieto texty a nenesie za ich obsah ani gramatickú správnosť žiadnu zodpovednosť. V prípade, že odporujú dobrým mravom, ich obsah by bol v rozpore s ochranou súkromia a autorských práv, obsahovali by informácie urážajúce národné, náboženské cítenie a pod., budú tieto príspevky odstránené.

Licenčnými zmluvami a autorskými právami sú chránené aj všetky programové produkty, ktoré možno stiahnuť z tejto internetovej stránky. Ich nelegálne rozširovanie, kopírovanie, alebo užívanie je v rozpore so zákonom.

Na internetovej stránke Petra Dudíka - TIME IN ® sa publikujú aj značky, logá a názvy produktov chránené domácimi aj zahraničnými ochrannými známkami. Je zakázané akékoľvek ich ďalšie používanie, aj ak by v texte pri nich neboli použité ochranné symboly, ako napr. ©,  ®, ™ a i.

Peter Dudík - TIME IN ® má právo na akékoľvek úpravy a doplnky k tomuto Vyhláseniu o používaní stránky i bez predchádzajúceho upozornenia a budú zverejnené na tomto mieste.

Pozri tiež Ochrana vášho súkromia.